POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe spletnega portala NovaPriloznost.si (v nadaljevanju »Pogoji«)

Ob vstopu v portal NovaPriloznost.si je vsakdo dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te Pogoje. Z uporabo Portala in/ali Storitev se šteje, da je Uporabnik ali Naročnik v celoti prebral Pogoje, jih razumel in sprejel. Pogoji postanejo za posameznega Uporabnika zavezujoči z začetkom uporabe Portala, za Naročnike pa veljajo s podpisom pogodbe.

Ti Pogoji veljajo, dokler jih Izvajalec ne spremeni oziroma prekliče. Izvajalec lahko te Pogoje spremeni ali prekliče kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Spremembe Pogojev bo Izvajalec objavil tukaj. Dan objave spremembe se šteje za dan začetka veljavnosti spremenjenih pogojev. Šteje se, da se je Uporabnik ali Naročnik seznanil s spremembami in jih v celoti razumel in sprejel z nadaljnjo uporabo Portala in/ali Storitev.

Portal NovaPriloznost.si je zaposlitveni portal (v nadaljevanju: »Portal«/«mi«), katerega namen je ustvarjanje priložnosti za mreženje in sodelovanje med naročniki Storitev, ki lahko nastopajo v vlogi oglaševalcev ali potencialnih oziroma dejanskih delodajalcev (v nadaljevanju: »Naročniki« ali »Delodajalci«) ter posameznikov, ki Portal uporabljajo z namenom iskanja priložnosti za zaposlitev ali opravljanje dela. Opisane priložnosti se bodo na Portalu ustvarjale z objavo oglasov (zaposlitvenih in/ali komercialnih) Naročnikov.

Portal je namenjen Uporabnikom, ki so popolnoma poslovno sposobni oziroma Uporabnikom, ki so dopolnili najmanj 15 let. Samostojna uporaba Portala s strani oseb, mlajših od 15 let je prepovedana, razen, v kolikor obstajajo pravno relevantne okoliščine, ki tem osebam dajejo popolno poslovno sposobnost v posameznem primeru.

Lastnik Portala in njegov upravljavec je Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p., Kogojeva ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Izvajalec«).

Opredelitev nekaterih izrazov, uporabljenih v teh Splošnih pogojih poslovanja:

 • izraz »Portal« pomeni portal NovaPriloznost.si in zajema vsebine Portala (vključno s celostno grafično podobo), programsko opremo, izvorno kodo, Storitve in vse, kar je potrebno za delovanje, podporo in nudenje Storitev ter delovanje Portala.
 • izraz »vsebina« za potrebe teh Pogojev zajema vse, kar se v skladu s splošnimi običaji in razumevanjem šteje oziroma razume kot »vsebina« nekega oglasa, objave oziroma portala (zlasti, a ne izključno, informacije, podatki, objavljeni oglasi Naročnikov ter besedila drugih objav, grafična podoba Portala in posameznih objav, videi, povezave). 
 • izraz »vsebina Portala« vključuje vse vsebine, ki so dostopne na Portalu, pa tudi spletno domeno, programsko opremo (software), baze podatkov, izvorne kode ter celotno grafično podobo Portala z vsemi pripadajočimi grafičnimi elementi.
 • izraz »Uporabnik« pomeni vsakega posameznika, pa tudi pravno osebo, ne glede na statusnopravno obliko, ki z uporabo Portala išče priložnosti za zaposlitev ali opravljanje dela ali ki na kakršenkoli način, s kakršnimkoli namenom ali v kakršnikoli vlogi brska po Portalu, njegovih vsebinah in/ali izkorišča Storitve Portala, ki so namenjene ali dostopne Uporabnikom. Za potrebe teh Pogojev se tudi obiskovalci Portala štejejo za Uporabnika.
 • izraz »Naročnik« zajema fizično ali pravno osebo, ne glede na statusnopravno obliko, ki je skladno s temi Pogoji in v dogovoru z Izvajalcem z Izvajalcem sklenil pogodbeno razmerje.
 • izraz »Storitve« zajema vse storitve, ki jih nudi Portal, in sicer:
  • zbiranje, objavo, vodenje in arhiviranje objavljenih vsebin, 
  • nudenje drugih vsebin,
  • kreiranje zaznamkov za Uporabnike,
  • pošiljanje NP novičnika,
  • zaposlitveno in komercialno oglaševanje na Portalu.
 • izraz »uporaba Portala« pomeni kakršnokoli rabo Portala (kot je koriščenje Storitev, brskanje po Portalu ipd.) v kakršenkoli namene s strani kogarkoli, fizične ali pravne osebe, ne glede na statusnopravno obliko ter tudi z uporabo avtomatskih poizvedb ali robotov ter spletnih iskalnikov.
 • izraz »potencialni naročniki« so pravne ali fizične osebe, ki nimajo statusa Naročnika, vendar na kakršenkoli način uporabljajo Portal in/ali so v pogajanjih za sklenitev pogodbenega razmerja z Izvajalcem. Za potencialne naročnike se smiselno uporabljajo določila teh Pogojev, kot veljajo za Uporabnike.
 • izraz »vsakokrat veljavni predpisi« pomeni te Pogoje ter predpise na nacionalni, evropski ali kakršnikoli nadnacionalni ravni, ki zavezujejo Izvajalca, Portal ali kogarkoli, ki na kakršenkoli način uporablja, oblikuje oziroma vpliva na vsebino Portala ali na Storitve. 

Izvajalec sam, niti preko Portala, ni pooblaščen za opravljanje strokovnih nalog posredovanja začasnega in občasnega dela dijakom in študentom (t. i. »študentsko delo«), kar pomeni, da ni in ne deluje kot študentski servis. Ravno tako Izvajalec sam, niti preko Portala, nima dovoljenja za opravljanje dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, kar pomeni, da ni in ne deluje kot agencija za zagotavljanje začasnega dela. 

VSEBINA PORTALA

Imetnik spletne domene NovaPriloznost.si je Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p. Kakršnakoli uporaba domene NovaPriloznost.si v kateri koli obliki za kateri koli namen je prepovedana, razen, v kolikor je izrecno dovoljena z vsakokrat veljavnimi predpisi. Vsebina Portala je predmet avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine. Uporaba Portala, vključno z vsebinami in Storitvami, je na lastno odgovornost. Vsakršna zloraba Portala, njegovih vsebin ali Storitev bo kazensko in civilno sankcionirana.

Programska oprema, baze podatkov in izvorna koda Portala sta last Izvajalca. Kakršnakoli neavtorizirana uporaba programske opreme in izvorne kode je prepovedana. Vsakršna zloraba bo kazensko in civilno sankcionirana.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v zasebne in nekomercialne namene, Naročnikom pa tudi v komercialne namene, vendar skladno z vsakokratnim dogovorom z Izvajalcem in temi Pogoji. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Izvajalca je prepovedano vsakršno drugo razpolaganje z vsebino Portala, ki zajema zlasti, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje ter objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih.

Vsakršno posredovanje kakršnegakoli gradiva Izvajalcu pomeni brezplačen prenos Izvajalcu vseh materialnih avtorskih pravic in dovoljenje za uporabo ter objavo posredovanega gradiva. Vsakdo, ki Izvajalcu posreduje kakršnokoli gradivo, s posredovanjem tega gradiva jamči Izvajalcu, da je gradivo izvirno oziroma, da s posredovanjem le-tega niso kršene pravice tretjih oseb.

Izvajalcu je v interesu in bo stremel k temu, da bodo vsebine Portala ažurne in  koristne, informacije pa točne, popolne in pravilne. K temu bo vzpodbujal tudi avtorje vsebin in Naročnike oglasov. V nobenem primeru pa Izvajalec ne zase ne za koga tretjega ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost, koristnost, točnost, popolnost in pravilnost informacij ali vsebin (v celoti ali delno). Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi v zvezi ali zaradi uporabe Portala ali v zvezi z vsebino Portala nastala Uporabnikom, Naročnikom ali tretjim osebam.

DOVOLJENA UPORABA PORTALA

Določila teh Pogojev o dovoljeni uporabi Portala se smiselno uporabljajo za Uporabnike in Naročnike.

Portal je dovoljeno uporabljati v skladu z namenom tega Portala, v okvirih, kot jih dovoljujejo vsakokrat veljavni predpisi ter v skladu z morebitnimi izrecnimi (pisnimi) dogovori z Izvajalcem. 

Vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena ali ki nasprotuje namenu in naravi Portala, je prepovedana.

PREPOVEDANA UPORABA PORTALA

Določila teh Pogojev o prepovedani uporabi Portala se smiselno uporabljajo za Uporabnike in Naročnike.

V izogib dvomom, med prepovedano uporabo Portala sodijo zlasti, a ne izključno:

 • vsakršna uporaba, ravnanja ali opustitve, ki bi imele za posledico nastanek škodljivih posledic za Portal, Izvajalca, Naročnike, Uporabnike ali tretje osebe;
 • vsakršni nedovoljeni posegi v Portal, domeno, programsko opremo, izvorno kodo ali druge vsebine Portala;
 • vsakršna oblika kraje, ne glede na način in sredstva storitve pa tudi, če je bila storjena z opustitvijo dolžnega ali razumno pričakovanega ravnanja;
 • vsakršno nedovoljeno razpolaganje s Portalom, njegovimi vsebinami, podobo, Storitvami, programsko opremo, izvornimi kodami, domeno, bazami, podatki, informacijami ipd.;
 • uporaba Portala na način, ki tematsko ne sodi na Portal oziroma je v nasprotju z namenom in naravo Portala;
 • vsakršno napeljevanje k prepovedani uporabi Portala ali nudenje kakršnekoli podpore pri tovrstni (zlo)rabi;
 • vsakršno drugo ravnanje ali opustitev dolžnega ali razumno pričakovanega ravnanja, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in veljavnimi predpisi.

Izrecno je prepovedan sovražni govor in kakršnekoli aktivnosti, ki bi vzpodbujale nasilje, sovraštvo ali diskriminacijo na kakršnikoli podlagi, pri komurkoli vzbujale občutke sramu ali užaljenosti, ogroženosti ali ponižanja oziroma kakršnakoli uporaba Portala (vključno z objavljanjem ali promoviranjem vsebin), ki bi bila v nasprotju z veljavnimi predpisi, javnim redom ali moralo. 

DOSTOPNOST PORTALA

Izvajalcu je v interesu in si bo ves čas prizadeval, da bodo vsebine Portala in Storitve Uporabnikom in Naročnikom ves čas dostopne za uporabo, pri tem pa se zaveda, da to ne bo vselej mogoče zaradi vzdrževanja Portala, zagotavljanja optimalnega nivoja delovanja ali zaščite lastnih pravnih, komercialnih in drugih zakonitih interesov, pa tudi zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih dogodkov in/ali okoliščin, na katere Izvajalec nima ali ne bo imel vpliva ali bodo nastale celo proti njegovi volji. Izvajalec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo zlasti pred predvidenimi prekinitvami delovanja ali dostopnosti Portala zaradi večjih posegov ali vzdrževalnih del pravočasno obvestil Uporabnike in Naročnike ter jim obenem obrazložil razloge za prekinitev in predvideno trajanje prekinitve. V vsakem primeru pa ima Izvajalec pravico po lastni presoji, kadarkoli in za kakršnokoli obdobje prekinit delovanje ali dostopnost Portala brez obveščanja in/ali navajanja razlogov. Vsakršna Izvajalčeva odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi prekinitve delovanja ali dostopnosti Portala v kakršnihkoli okoliščinah, je v celoti izključena.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PORTALA

Vsak Uporabnik je pri uporabi Portala dolžan spoštovati te Pogoje. Z uporabo Portala v kakršnikoli obliki se šteje, da se je Uporabnik seznanil s temi Pogoji, jih razume in jih v celoti sprejema. Za kakršnokoli kršitev teh Pogojev lahko Uporabnik civilno oziroma kazensko odgovarja.

Uporabnik uporablja Portal na lastno odgovornost in je samostojno odgovoren za posledice vseh svojih aktivnosti in/ali opustitev na Portalu, vključno z vsemi dejanji ali opustitvami, ki bi jih opravil zaradi ali na podlagi zaupanja v vsebino Portala. Uporabnik je samostojno odgovoren za morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero dostopa do Portala (vključno za morebitne viruse, ki bi jih kdorkoli prenesel preko Portala), kot tudi samostojno nosi vse posledice tehničnih težav, ki bi jih izkusil med uporabo ali v zvezi z uporabo Portala (npr. zaradi višje sile, motenj ali nedelovanja internetnega omrežja, izpada električne energije itd.).

Vsebina Portala je za Uporabnike brezplačna in prosto dostopna.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKOV

Naročnik Portal uporablja na lastno odgovornost in je samostojno odgovoren za vse posledice svojih aktivnosti in/ali opustitev na Portalu, vključno z vsemi dejanji ali opustitvami, ki bi jih opravil zaradi ali na podlagi zaupanja v vsebino Portala. Naročnik je samostojno odgovoren za morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero dostopa do Portala (vključno za morebitne viruse, ki bi jih kdorkoli prenesel preko Portala), kot tudi samostojno nosi vse posledice tehničnih težav, ki bi jih izkusil med uporabo ali v zvezi z uporabo Portala (npr. zaradi višje sile, motenj ali nedelovanja internetnega omrežja, izpada električne energije…).

Za uporabo Storitev Izvajalca mora Naročnik plačati ceno storitve, kot jo določa vsakokrat veljaven cenik Izvajalca. Naročnikova obveznost plačati ceno Storitve nastane z Izvajalčevim sprejemom naročila Storitve, v kolikor ni v posameznem primeru med Naročnikom in Izvajalcem izrecno drugače dogovorjeno. S plačilom Storitve nastane Izvajalčeva obveznost, da Naročniku omogoči uporabo naročene Storitve.

Vse vsebine (vključno z zaposlitvenimi in/ali komercialnimi oglasi), ki jih Naročniki želijo objaviti na Portalu, morajo biti v celoti usklajeni z vsemi predpisi, ki zavezujejo Naročnika in Izvajalca, zlasti, a ne izključno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja oglaševanje, zakonom, ki ureja delovna razmerja, zakoni, ki urejajo pravice intelektualne lastnine, s Slovenskim oglaševalskim kodeksom ter drugimi zakonskimi, podzakonskimi, splošnimi in posebnimi akti, ki zavezujejo Naročnika in Izvajalca (vključno s temi pogoji).

Naročnik je v celoti in izključno sam odgovoren za vsebine, ki jih objavlja na Portalu, zlasti, a ne izključno, za resničnost, točnost, ažurnost in zakonitost objavljenih vsebin. Zlasti, a ne izključno, se Naročnik z objavo vsebin zavezuje, da z vsebino ne bo kršil nikogaršnjih pravic intelektualne lastnine ali oglaševal dela na črno. Naročnik mora vsebine objavljati v slovenskem jeziku. 

V izogib dvomu Izvajalec na tem mestu izrecno poudarja, da morajo biti vsebine, ki jih želijo objaviti Naročniki na Portalu, resnične, poštene, neškodljive in nezavajajoče, Naročniki pa z objavo tudi zagotavljajo, da so objave izvirne oziroma njihovo avtorsko delo oziroma, da z objavo ne kršijo pravic tretjih.

Izrecno (a ne izključno) so prepovedane vsakršne vsebine, ki bi vsebovale ali vzpodbujale k sovražnemu govoru ali kakršnikoli drugi diskriminaciji ali nestrpnosti, vzbujale v bralcih občutke užaljenosti, prizadetosti, nelagodja in/ali sramu, ali bile na kakršenkoli način sporne, nezakonite ali v nasprotju z uveljavljenimi moralnimi normami ali javnim redom. Ravno tako so prepovedane vsebine, ki bi na kakršenkoli način povzročale škodo Uporabnikom, drugim Naročnikom ali Izvajalcu.

Izvajalec vsebin, ki bi na kakršenkoli način kršile določila teh pogojev, ne bo objavljal oziroma bo objavo nemudoma umaknil, kršitelju omejil dostop do Portala ter zoper njega sprožil primerne postopke pregona. V vsakem primeru si Izvajalec pridržuje tudi pravico do uveljavljanja celotne škode.

Naročnik je v celoti in izključno sam odgovoren, da bo zakonito vodil postopke izbire in zaposlovanja kandidatov, ki se bodo prijavili na njegov zaposlitveni oglas. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za postopke iskanja in/ali zaposlovanja pri Naročnikih, kot tudi ne za odzivnost Uporabnikov ali Naročnikov na objavljene oglase, niti za komunikacijo in ponujene ali vzpostavljene oblike sodelovanja med Uporabniki in Naročniki, ali za posledice te komunikacije ali oblik sodelovanja.

Naročnik sam prevzema odgovornost, da bo upošteval določila zlasti, a ne izključno, zakona o delovnih razmerjih (npr. v delu, ki določa pogoje glede objave prostega delovnega mesta, pravice in obveznosti izbranih in neizbranih kandidatov itd.), zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (predvsem v delu, ki določa, da mora imeti dejavnost, za katero objavlja zaposlitveni oglas, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register) ter da bo zagotovil ustrezne ukrepe za varstvo osebnih podatkov kandidatov, ki se prijavijo na prosto delovno mesto, ki ga objavi Naročnik.

Izvajalec si pridržuje pravico do oblikovanja Naročnikovih vsebin (vključno z njegovo predstavitvijo, oglasi in logotipom) tako, da bo po presoji Izvajalca oblikovno ustrezal podobi Portala. Oblikovanje Naročnikovh vsebin lahko Izvajalec prepusti tudi svojim pogodbenim sodelavcem. Oblikovanja vsebin, ki je skladno z veljavnimi predpisi, Naročnik ne bo štel za nedovoljen poseg v njegove pravice ali interese. 

Naročnik je dolžan naročene plačljive Storitve plačati v roku in na način, kot je določen na računu, ki ga izstavi Izvajalec. Praviloma je valuta 8 dni. Zaposlitvene oglase, ki jih Naročnik zakupi, mora objaviti v skladu z dogovorom z Izvajalcem, v kolikor pa med njima ni posebnega dogovora, pa v 12 mesecih od zakupa. V kolikor Naročnik zakupljenih oglasov ne objavi v predvidenem roku, to ne vpliva na njegovo obveznost plačila zakupnine, ki nastane s sklenitvijo pogodbenega razmerja med Naročnikom in Izvajalcem. 

Vse vsebine Portala in informacije, s katerimi se Naročnik seznani ali dobi do njih dostop zaradi ali v zvezi z razmerjem z Izvajalcem ali uporabo Portala (vključno s podatki Uporabnikov), in niso prosto dostopne za vse, se obravnavajo kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti, in jih Naročnik ne sme posredovati ali na kakršenkoli način razkrivati ali dopuščati razkritja nepooblaščenim osebam. 

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST IZVAJALCA

Pravice in obveznosti Izvajalca so določene z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki zavezujejo Izvajalca, ter s temi Pogoji.

V kolikor bo Izvajalec po lastni presoji presodil, da posamezna vsebina, v celoti ali deloma, ni skladna s temi Pogoji ali veljavnimi predpisi, bo objavo takšne vsebine v celoti ali deloma zavrnil, umaknil ali izbrisal. Izvajalec si po lastni presoji pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ali pridobivanja kakršnegakoli dovoljenja s strani kršitelja izbriše vse vsebine kršitelja, ne samo tiste vsebine, pri katerih se je ugotovila ali sumila kršitev. Izvajalec v primeru izbrisa vsebin ne prevzema nobene odgovornosti, vključno z odškodninsko. Izvajalec v takšnih primerih tudi ni dolžan povrniti cene objave izbrisane vsebine.

Izvajalec ni odgovoren za nedelovanje ali slabo delovanje Portala (spletne strani) in tudi ne za morebitno škodo, ki bi Naročniku ali Uporabniku nastala zaradi tega ali zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Izvajalec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je na strani Izvajalca sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa (ali oteženega dostopa) do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe ali dostopa do vsebin na Portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino s Portala, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki in Naročniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi Portala ali  prebiranju internetnih strani, ki niso v Izvajalčevi lasti.

Uporabnik je pri izbiri in uporabi drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko Portala popolnoma samostojen in v celoti odgovoren. Izvajalec tudi ni odgovoren za vdelane vsebine z drugih spletnih mest, do katerih lahko Uporabniki in Naročniki dostopajo preko Portala, vendar v nobenem pogledu niso v lasti Izvajalca in Izvajalec nad njimi nima nobenega nadzora ali vpliva.

Odgovornost Izvajalca se vselej presoja skladno z dobrimi poslovnimi običaji, ki so se oblikovali v okviru poslovanja ozirom delovanja zaposlitvenih portalov. Vsak Uporabnik in Naročnik uporabljata Portal in Storitve na lastno odgovornost.

Izvajalečeva odgovornost za majhno malomarnost, kot tudi za izgubljeni dobiček, nepremoženjsko škodo ter za vse ostale oblike posredne in posledične škode, je v celoti izključena. Izvajalec je odgovoren le za neposredno mterialno škodo, ki Naročniku ali Uporabniku nastane zaradi Izvajalčeve velike malomarnosti ali zaradi njegovega naklepnega ravnanja.

Izvajalec tudi ni odgovoren za posledice, ki jih utrpi Uporabnik, Naročnik ali tretja oseba, ki so nastale zaradi Uporabnikovega ali Naročnikovega neznanja, nespretnosti ali uporabe neustrezne programske ali strojne opreme (vključno ne za izgubo podatkov ali za druge posledice, ki bi Uporabniku ali Naročniku nastale zaradi ali v povezavi z delovanjem ali dostopnostjo Portala), kot tudi ne za tehnično brezhibnost delovanja Storitev, ki jih ponuja (npr. za brezhibnost delovanja obveščanja Uporabnikov ali Naročnikov preko e-sporočil).

Vsakdo, ki meni, da vsebine na Portalu niso skladne s temi pogoji ali veljavnimi predpisi, lahko o tem obvesti Izvajalca na info@novapriloznost.si. Izvajalec bo vsako prijavo preveril in ukrepal po lastni presoji, o čemer pa ne bo obveščal prijavitelja. Izvajalec bo lažne prijave ustrezno sankcioniral, vključno z obvestilom ustreznih organov pregona in morebitno vložitvijo odškodninskega zahtevka.

CENE STORITEV PORTALA

Izvajalec storitve Portala obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na Portalu ter dostopen na sedežu Izvajalca. Izvajalec Naročniku izstavi račun v skladu z njunim dogovorom. 

Neplačilo ali zamuda s plačilom računa se šteje za hujšo kršitev teh Pogojev. V tem primeru lahko Izvajalec Naročniku onemogoči uporabo storitev (vključno s preprečitvijo ali umikom že objavljenih, četudi plačanih, vsebin) do poplačila vseh zapadlih obveznosti oziroma odprave kršitev .

V primeru zamude s plačilom, Naročnik poleg glavnice Izvajalcu dolguje še zakonske zamudne obresti, ki tečejo od naslednjega dne po zapadlosti do plačila.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki Uporabnikov so varovani skladno z veljavno zakonodajo, ki zavezuje Izvajalca, njegovimi internimi akti in s Politiko zasebnosti Izvajalca, ki je dostopna na naslovu https://novapriloznost.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Izvajalčeva Politika zasebnosti natančno določa pravno podlago za obdelovanje osebnih podatkov, namene obdelave, upravljavca, morebitne obdelovalce in uporabnike, rok hrambe, način zavarovanja osebnih podatkov, pravice in obveznosti Uporabnikov, katerih osebni podatki se obdelujejo ter načini uveljavljanja njihovih pravic v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.

Naročniki in Uporabniki so samostojno odgovorni za zakonito uporabo Portala in Storitev, kar vključuje tudi (ne pa izključno) sprejem vseh ukrepov, kot jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, da bodo preprečili vsakršne nezakonite posege ali poskuse posegov v zasebnost drugih Uporabnikov. 

PIŠKOTKI

Spletni portal NovaPriloznost.si uporablja različne vrste piškotkov. Natančen seznam naših piškotkov oziroma piškotkov naših oglaševalskih partnerjev in njihovega delovanja je naveden na naslovu https://novapriloznost.si/piskotki/.

KONČNE DOLOČBE

Vse medsebojne pravice in obveznosti med Izvajalcem in Uporabnikom ter Izvajalcem in Naročnikom, ki s temi Pogoji niso izrecno urejene, se bodo presojale v skladu s slovensko zakonodajo, vzpostavljeno poslovno prakso s posameznim Naročnikom ter dobrimi poslovnimi običaji.

Izvajalec si bo prizadeval, da se bodo vsi morebitni spori iz naslova ali v zvezi z uporabo Portala prvenstveno reševali po mirni poti in sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče. pa je za reševanje teh sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj v zvezi s temi Pogoji, uporabo Portala, varnostjo uporabe (vključno z varovanjem zasebnosti) ali potrebe po dodatnih pojasnilih, lahko stopite v stik z nami na info@novapriloznost.si. Prizadevali si bomo, da vam bomo odgovorili kar najhitreje. 

Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p.

Kogojeva ulica 4

1000 Ljubljana 

V Poslovni register Slovenije vpisan pod matično številko 9104640000

Davčna številka: 58240519

Zadnjič posodobljeno: 01.04.2022